શ્રેણી થુનબર્ગિયા

ટ્યૂનબર્ગિયાના સૌથી સામાન્ય પ્રકારો
થુનબર્ગિયા

ટ્યૂનબર્ગિયાના સૌથી સામાન્ય પ્રકારો

ટ્યુનબર્ગિયા એકાન્તા પરિવારનો છે. તે ખૂબ અસંખ્ય છે, અને તેમાં ઝાડવા અને લિયાના સ્વરૂપો બંને મળી શકે છે. કુલ મળીને, લગભગ બેસો પ્રજાતિઓ છે, તુનબર્ગિયાનું જન્મસ્થાન આફ્રિકા, મેડાગાસ્કર અને દક્ષિણ એશિયાના ઉષ્ણકટિબંધીય છે. શું તમે જાણો છો? ફ્લાવરનું નામ પ્રખ્યાત સ્વીડિશ પ્રકૃતિવાદી અને જાપાન અને દક્ષિણ આફ્રિકાના કાર્લ પીટર થનબર્ગના સંશોધકના માનમાં આવ્યું.

વધુ વાંચો
થુનબર્ગિયા

ટ્યૂનબર્ગિયાના સૌથી સામાન્ય પ્રકારો

ટ્યુનબર્ગિયા એકાન્તા પરિવારનો છે. તે ખૂબ અસંખ્ય છે, અને તેમાં ઝાડવા અને લિયાના સ્વરૂપો બંને મળી શકે છે. કુલ મળીને, લગભગ બેસો પ્રજાતિઓ છે, તુનબર્ગિયાનું જન્મસ્થાન આફ્રિકા, મેડાગાસ્કર અને દક્ષિણ એશિયાના ઉષ્ણકટિબંધીય છે. શું તમે જાણો છો? ફ્લાવરનું નામ પ્રખ્યાત સ્વીડિશ પ્રકૃતિવાદી અને જાપાન અને દક્ષિણ આફ્રિકાના કાર્લ પીટર થનબર્ગના સંશોધકના માનમાં આવ્યું.
વધુ વાંચો