શ્રેણી એપલ વૃક્ષ હીરો

Bogatyr સફરજન: વિવિધ લક્ષણો અને ફાયદા શું છે?
એપલ વૃક્ષ હીરો

Bogatyr સફરજન: વિવિધ લક્ષણો અને ફાયદા શું છે?

આજે આપણે મધ્ય ગલીમાં રોપણી માટે સફરજનની ખૂબ પ્રખ્યાત વિવિધતા વિશે વાત કરીએ છીએ, જેને "હીરો" કહેવામાં આવે છે. ચાલો ફળો, વૃક્ષ, વાવેતરની લાક્ષણિકતાઓ અને એક યુવાન રોપણીની કાળજી સાથે વિગતવાર પરિચિત થવાનો પ્રયાસ કરીએ. છેવટે, આ વિવિધ સફરજન માત્ર તેના ફળોના ઉચ્ચ સ્વાદ માટે જ પ્રસિદ્ધ નથી, પરંતુ તમામ પ્રકારનાં ઘરના કેનિંગ, પેશાબ અથવા પેશાબના રસ માટે તેમની યોગ્યતા માટે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
એપલ વૃક્ષ હીરો

Bogatyr સફરજન: વિવિધ લક્ષણો અને ફાયદા શું છે?

આજે આપણે મધ્ય ગલીમાં રોપણી માટે સફરજનની ખૂબ પ્રખ્યાત વિવિધતા વિશે વાત કરીએ છીએ, જેને "હીરો" કહેવામાં આવે છે. ચાલો ફળો, વૃક્ષ, વાવેતરની લાક્ષણિકતાઓ અને એક યુવાન રોપણીની કાળજી સાથે વિગતવાર પરિચિત થવાનો પ્રયાસ કરીએ. છેવટે, આ વિવિધ સફરજન માત્ર તેના ફળોના ઉચ્ચ સ્વાદ માટે જ પ્રસિદ્ધ નથી, પરંતુ તમામ પ્રકારનાં ઘરના કેનિંગ, પેશાબ અથવા પેશાબના રસ માટે તેમની યોગ્યતા માટે.
વધુ વાંચો
Загрузка...