શ્રેણી સ્વ ફળયુક્ત પ્લમ જાતો

ફળોની સ્વ ફળદ્રુપ જાતો. રોપણી અને સંભાળ નિયમો
સ્વ ફળયુક્ત પ્લમ જાતો

ફળોની સ્વ ફળદ્રુપ જાતો. રોપણી અને સંભાળ નિયમો

પ્લમની તમામ જાતોને બે પ્રકારમાં વહેંચી શકાય છે: તે સ્વ-પરાગ રજને સક્ષમ છે અને તે અન્ય જાતોમાંથી પરાગ રજાય છે. Samobzplednyh જાતોમાં વધુ ફાયદા છે, કારણ કે તેઓ વધુ મોટી ઉપજ લાવી શકે છે. અને samobzplodnyh જાતો વચ્ચે વધુ સામાન્ય ફળો છે. પરંતુ હજી પણ, સ્વ-બેરિંગ પ્લમ્સ વિકસાવવા અને કાળજી લેવાનું ખૂબ સરળ છે, જે અમે વિશે જણાવીશું.

વધુ વાંચો
Загрузка...
સ્વ ફળયુક્ત પ્લમ જાતો

ફળોની સ્વ ફળદ્રુપ જાતો. રોપણી અને સંભાળ નિયમો

પ્લમની તમામ જાતોને બે પ્રકારમાં વહેંચી શકાય છે: તે સ્વ-પરાગ રજને સક્ષમ છે અને તે અન્ય જાતોમાંથી પરાગ રજાય છે. Samobzplednyh જાતોમાં વધુ ફાયદા છે, કારણ કે તેઓ વધુ મોટી ઉપજ લાવી શકે છે. અને samobzplodnyh જાતો વચ્ચે વધુ સામાન્ય ફળો છે. પરંતુ હજી પણ, સ્વ-બેરિંગ પ્લમ્સ વિકસાવવા અને કાળજી લેવાનું ખૂબ સરળ છે, જે અમે વિશે જણાવીશું.
વધુ વાંચો
Загрузка...