શ્રેણી દક્ષિણી ધનુષ

રોપાઓ પર વાવણી જ્યારે બીજ માંથી ડુંગળી કેવી રીતે વધવા માટે
દક્ષિણી ધનુષ

રોપાઓ પર વાવણી જ્યારે બીજ માંથી ડુંગળી કેવી રીતે વધવા માટે

ડુંગળી માત્ર માનવ શરીરને જ નહીં, પણ તે પથારી પર પણ વાવેતર કરવામાં સક્ષમ છે. આ કારણોસર માળીઓ તેને ખૂબ જ ઉગાડવામાં ખુબ જ પ્રેમ કરે છે, અને તે જ કારણથી આજે આપણે બીજમાંથી ડુંગળી કેવી રીતે ઉગાડવી તે વિશે વાત કરીશું. બીજમાંથી ડુંગળી રોપવાના ફાયદા શું છે? મોટાભાગના દચા માલિકો અને ગ્રામવાસીઓ રોપણી માટે ડુંગળીના રોપાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે ટેવાયેલા છે, કારણ કે પાક ખૂબ જ સારો છે અને રોપાઓ પર ચિંતા થવી જરૂરી નથી.

વધુ વાંચો
Загрузка...
દક્ષિણી ધનુષ

રોપાઓ પર વાવણી જ્યારે બીજ માંથી ડુંગળી કેવી રીતે વધવા માટે

ડુંગળી માત્ર માનવ શરીરને જ નહીં, પણ તે પથારી પર પણ વાવેતર કરવામાં સક્ષમ છે. આ કારણોસર માળીઓ તેને ખૂબ જ ઉગાડવામાં ખુબ જ પ્રેમ કરે છે, અને તે જ કારણથી આજે આપણે બીજમાંથી ડુંગળી કેવી રીતે ઉગાડવી તે વિશે વાત કરીશું. બીજમાંથી ડુંગળી રોપવાના ફાયદા શું છે? મોટાભાગના દચા માલિકો અને ગ્રામવાસીઓ રોપણી માટે ડુંગળીના રોપાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે ટેવાયેલા છે, કારણ કે પાક ખૂબ જ સારો છે અને રોપાઓ પર ચિંતા થવી જરૂરી નથી.
વધુ વાંચો
Загрузка...