શ્રેણી હોયા કેરી

Khoi પ્રકારો, સૌથી વધુ લોકપ્રિય વર્ણન
હોયા કેરી

Khoi પ્રકારો, સૌથી વધુ લોકપ્રિય વર્ણન

હોઆના સૌથી વધુ જાણીતા પ્રકારો દોઢ ડઝન નામો (કુલ આશરે ત્રણ સો જેટલા) છે. એવરગ્રીન લિયાના, જે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓશેનિયાથી એશિયાના વરસાદી જંગલોમાંથી અમને મળ્યા હતા, તે હૂંફ પ્રેમ કરે છે. આપણી આબોહવામાં, હોયુ ફક્ત એક ઇન્ડોર પ્લાન્ટ તરીકે ઉછેરવામાં આવે છે (શેરીમાં તે ફક્ત ઉનાળામાં જ જાળવી શકાય છે).

વધુ વાંચો
Загрузка...
હોયા કેરી

Khoi પ્રકારો, સૌથી વધુ લોકપ્રિય વર્ણન

હોઆના સૌથી વધુ જાણીતા પ્રકારો દોઢ ડઝન નામો (કુલ આશરે ત્રણ સો જેટલા) છે. એવરગ્રીન લિયાના, જે ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઓશેનિયાથી એશિયાના વરસાદી જંગલોમાંથી અમને મળ્યા હતા, તે હૂંફ પ્રેમ કરે છે. આપણી આબોહવામાં, હોયુ ફક્ત એક ઇન્ડોર પ્લાન્ટ તરીકે ઉછેરવામાં આવે છે (શેરીમાં તે ફક્ત ઉનાળામાં જ જાળવી શકાય છે).
વધુ વાંચો
Загрузка...