શ્રેણી કોલોરાડો બીટલ

કોલોરાડો બટાટા ભમરો સામે લડત માટે તૈયારીઓ
કોલોરાડો બીટલ

કોલોરાડો બટાટા ભમરો સામે લડત માટે તૈયારીઓ

વિવિધ પાકો વિકસાવવાની પ્રક્રિયામાં પ્રત્યેક માળીને છોડની કીટની બધી જાતનો સામનો કરવો પડે છે. કદાચ તેમાંથી સૌથી પ્રસિદ્ધ કોલોરાડો બટાટા ભમરો છે, જે દિવસોની બાબતમાં બટાકાના યુવાન અંકુરને નાશ કરી શકે છે. આપેલ ખાસ વનસ્પતિ અહીં મોટાભાગે ઉગાડવામાં આવે છે, તે આશ્ચર્યજનક નથી કે કોલોરાડો બટાકાની ભમરો માટેનો ઝેર ઘરેલુ સ્ટોર્સની છાજલીઓ પર હંમેશાં માંગ કરે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
કોલોરાડો બીટલ

કોલોરાડો બટાટા ભમરો સામે લડત માટે તૈયારીઓ

વિવિધ પાકો વિકસાવવાની પ્રક્રિયામાં પ્રત્યેક માળીને છોડની કીટની બધી જાતનો સામનો કરવો પડે છે. કદાચ તેમાંથી સૌથી પ્રસિદ્ધ કોલોરાડો બટાટા ભમરો છે, જે દિવસોની બાબતમાં બટાકાના યુવાન અંકુરને નાશ કરી શકે છે. આપેલ ખાસ વનસ્પતિ અહીં મોટાભાગે ઉગાડવામાં આવે છે, તે આશ્ચર્યજનક નથી કે કોલોરાડો બટાકાની ભમરો માટેનો ઝેર ઘરેલુ સ્ટોર્સની છાજલીઓ પર હંમેશાં માંગ કરે છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...