શ્રેણી દ્રાક્ષ જાતો પાવલોવસ્કી

દ્રાક્ષના પાકની કલાપ્રેમી પસંદગીની સિદ્ધિઓ: જાતો EG પાવલોવસ્કી
દ્રાક્ષ જાતો પાવલોવસ્કી

દ્રાક્ષના પાકની કલાપ્રેમી પસંદગીની સિદ્ધિઓ: જાતો EG પાવલોવસ્કી

દ્રાક્ષના ચાહકો માત્ર સારા દ્રાક્ષની જાત શોધવા માટે જ નહીં, પરંતુ તેમને સુધારવા માટે પણ, છોડની સ્થિરતા અને પાકની ગુણવત્તાને શ્રેષ્ઠ સૂચકાંકોમાં લાવે છે. Одним из самых известных любителей селекционировать виноградные сорта является Е.Г.Павловский, который является автором свыше 40 известных на сегодня сортов.

વધુ વાંચો
Загрузка...
દ્રાક્ષ જાતો પાવલોવસ્કી

દ્રાક્ષના પાકની કલાપ્રેમી પસંદગીની સિદ્ધિઓ: જાતો EG પાવલોવસ્કી

દ્રાક્ષના ચાહકો માત્ર સારા દ્રાક્ષની જાત શોધવા માટે જ નહીં, પરંતુ તેમને સુધારવા માટે પણ, છોડની સ્થિરતા અને પાકની ગુણવત્તાને શ્રેષ્ઠ સૂચકાંકોમાં લાવે છે. Одним из самых известных любителей селекционировать виноградные сорта является Е.Г.Павловский, который является автором свыше 40 известных на сегодня сортов.
વધુ વાંચો
Загрузка...