શ્રેણી તબીબી વળાંક

માનવ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી કરતાં: ઉપયોગ અને વિરોધાભાસ
તબીબી વળાંક

માનવ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી કરતાં: ઉપયોગ અને વિરોધાભાસ

બ્લેકથોર્ન - ઝાડવા, જે વિશ્વના ઘણા દેશોમાં લાંબા સમયથી જાણીતી છે. કેટલાક લોકો તેને ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે જોડે છે (તે આ પ્લાન્ટમાંથી હતું કે તેના માળા બનાવ્યાં હતાં), પરંતુ મોટે ભાગે વળાંક તેના ફાયદાકારક ગુણધર્મો માટે જાણીતું છે, જે તેને ઔષધીય કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ કરવાનું શક્ય બનાવે છે. આ સંદર્ભમાં, વળાંક કેવી રીતે સૂકવવું અને તેનાથી શું તૈયાર કરી શકાય તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
તબીબી વળાંક

માનવ આરોગ્ય માટે ઉપયોગી કરતાં: ઉપયોગ અને વિરોધાભાસ

બ્લેકથોર્ન - ઝાડવા, જે વિશ્વના ઘણા દેશોમાં લાંબા સમયથી જાણીતી છે. કેટલાક લોકો તેને ઈસુ ખ્રિસ્ત સાથે જોડે છે (તે આ પ્લાન્ટમાંથી હતું કે તેના માળા બનાવ્યાં હતાં), પરંતુ મોટે ભાગે વળાંક તેના ફાયદાકારક ગુણધર્મો માટે જાણીતું છે, જે તેને ઔષધીય કાચા માલ તરીકે ઉપયોગ કરવાનું શક્ય બનાવે છે. આ સંદર્ભમાં, વળાંક કેવી રીતે સૂકવવું અને તેનાથી શું તૈયાર કરી શકાય તે અંગે પ્રશ્નો ઉભા થાય છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...