શ્રેણી ગરમી ગ્રીનહાઉસ

ગ્રીનહાઉસીસને ગરમ કરવાના વિકલ્પો, પોતાના હાથથી ગરમી કેવી રીતે બનાવવી
ગરમી ગ્રીનહાઉસ

ગ્રીનહાઉસીસને ગરમ કરવાના વિકલ્પો, પોતાના હાથથી ગરમી કેવી રીતે બનાવવી

ગ્રીનહાઉસનો ઉપયોગ વર્ષભરમાં થર્મોફિલિક પાકની પાકને ઉગાડવા અને પાકવા માટે થાય છે. નાની કુટીરથી લઈને બલ્ક ઔદ્યોગિક સુધી આ પ્રકારની ડિઝાઇન વિવિધ કદનાં હોઈ શકે છે. દરેક કિસ્સામાં, ગ્રીનહાઉસને ગરમ કરવા માટે વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેથી, જો ઔદ્યોગિક ઇમારતોના ઉપકરણો માટે ખાસ સંસ્થાઓ સંકળાયેલી હોય, જે હીટિંગ સિસ્ટમ્સના વિતરણ અને સ્થાપનમાં રોકાયેલી હોય, તો નાના ખાનગી ગ્રીનહાઉસ તમારા હાથથી સજ્જ થઈ શકે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
ગરમી ગ્રીનહાઉસ

ગ્રીનહાઉસીસને ગરમ કરવાના વિકલ્પો, પોતાના હાથથી ગરમી કેવી રીતે બનાવવી

ગ્રીનહાઉસનો ઉપયોગ વર્ષભરમાં થર્મોફિલિક પાકની પાકને ઉગાડવા અને પાકવા માટે થાય છે. નાની કુટીરથી લઈને બલ્ક ઔદ્યોગિક સુધી આ પ્રકારની ડિઝાઇન વિવિધ કદનાં હોઈ શકે છે. દરેક કિસ્સામાં, ગ્રીનહાઉસને ગરમ કરવા માટે વિવિધ સાધનોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. તેથી, જો ઔદ્યોગિક ઇમારતોના ઉપકરણો માટે ખાસ સંસ્થાઓ સંકળાયેલી હોય, જે હીટિંગ સિસ્ટમ્સના વિતરણ અને સ્થાપનમાં રોકાયેલી હોય, તો નાના ખાનગી ગ્રીનહાઉસ તમારા હાથથી સજ્જ થઈ શકે છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...