શ્રેણી રોપણી spirea

ગ્રે સ્પિરિઆ ક્યારે અને કેવી રીતે રોપવું, ઝાડીઓની સંભાળ રાખવાના નિયમો
રોપણી spirea

ગ્રે સ્પિરિઆ ક્યારે અને કેવી રીતે રોપવું, ઝાડીઓની સંભાળ રાખવાના નિયમો

સ્પાઇરા જીનસ લેન્ડસ્કેપ ડિઝાઇન માટે કુદરતની કિંમતી ભેટ છે. આ જીનસના દરેક સભ્યમાં આશ્ચર્યજનક કંઈક છે: ઝાડનું આકાર, શાખાઓનો રંગ, પાંદડા, ફૂલોનો આકાર અને રંગ. સૌથી વધુ ચપળ માળીદાર તેની વિવિધ જરૂરિયાતોને સંતોષશે. સ્પિરા ગ્રે ડાચા ખાતે એક સ્પિઅર રોપવું એ એક ઝાડવા છે જે તેના ઝડપી વિકાસ અને લાંબા ફૂલ (સાડા દોઢ મહિના સુધી) માટે નોંધપાત્ર છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
રોપણી spirea

ગ્રે સ્પિરિઆ ક્યારે અને કેવી રીતે રોપવું, ઝાડીઓની સંભાળ રાખવાના નિયમો

સ્પાઇરા જીનસ લેન્ડસ્કેપ ડિઝાઇન માટે કુદરતની કિંમતી ભેટ છે. આ જીનસના દરેક સભ્યમાં આશ્ચર્યજનક કંઈક છે: ઝાડનું આકાર, શાખાઓનો રંગ, પાંદડા, ફૂલોનો આકાર અને રંગ. સૌથી વધુ ચપળ માળીદાર તેની વિવિધ જરૂરિયાતોને સંતોષશે. સ્પિરા ગ્રે ડાચા ખાતે એક સ્પિઅર રોપવું એ એક ઝાડવા છે જે તેના ઝડપી વિકાસ અને લાંબા ફૂલ (સાડા દોઢ મહિના સુધી) માટે નોંધપાત્ર છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...