શ્રેણી વાવેતર અખરોટ

કાળો અખરોટ: એક વૃક્ષને વિકસાવવા વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે
વાવેતર અખરોટ

કાળો અખરોટ: એક વૃક્ષને વિકસાવવા વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે

ઝુગ્લાન્સની જાતિમાં આ વૃક્ષ સૌથી મોટું છે. ઉત્તર અમેરિકામાં પુખ્ત કાળો અખરોટ 50 મીટરની ઊંચાઈ અને 2 મીટરનો વ્યાસ પહોંચે છે. આપણા દેશમાં, વૃક્ષ બીજા માળમાંથી ઉગાડવામાં આવે છે. સોળમી સદી. પાંચમા દાયકામાં મધ્ય રશિયાના નટ્સનો મહત્તમ ઊંચાઈ 15-18 મીટર અને 30-50 સે.મી.નો ટ્રંક વ્યાસ સુધી પહોંચે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
વાવેતર અખરોટ

કાળો અખરોટ: એક વૃક્ષને વિકસાવવા વિશે તમારે જાણવાની જરૂર છે

ઝુગ્લાન્સની જાતિમાં આ વૃક્ષ સૌથી મોટું છે. ઉત્તર અમેરિકામાં પુખ્ત કાળો અખરોટ 50 મીટરની ઊંચાઈ અને 2 મીટરનો વ્યાસ પહોંચે છે. આપણા દેશમાં, વૃક્ષ બીજા માળમાંથી ઉગાડવામાં આવે છે. સોળમી સદી. પાંચમા દાયકામાં મધ્ય રશિયાના નટ્સનો મહત્તમ ઊંચાઈ 15-18 મીટર અને 30-50 સે.મી.નો ટ્રંક વ્યાસ સુધી પહોંચે છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...