શ્રેણી કોલોનીફોર્મ પિઅર

Kolonovidnye નાશપતીનો: કાળજી અને રોપણી પર જાતો, ટીપ્સ
કોલોનીફોર્મ પિઅર

Kolonovidnye નાશપતીનો: કાળજી અને રોપણી પર જાતો, ટીપ્સ

વિવિધ સ્તંભી વૃક્ષો વામન ફળની જાતોના છે. આ વૃક્ષો ખૂબ જ નાના થાય છે, અને સામાન્ય બગીચાના વૃક્ષો કરતા તેઓ ઊંચાઇમાં ખૂબ ઓછા હોય છે. અસામાન્ય દેખાવને લીધે આ છોડના વિવિધ પ્રકારો, "કૉલમર" જેવા રસપ્રદ નામ મળ્યા, જે સ્તંભની સમાન છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
કોલોનીફોર્મ પિઅર

Kolonovidnye નાશપતીનો: કાળજી અને રોપણી પર જાતો, ટીપ્સ

વિવિધ સ્તંભી વૃક્ષો વામન ફળની જાતોના છે. આ વૃક્ષો ખૂબ જ નાના થાય છે, અને સામાન્ય બગીચાના વૃક્ષો કરતા તેઓ ઊંચાઇમાં ખૂબ ઓછા હોય છે. અસામાન્ય દેખાવને લીધે આ છોડના વિવિધ પ્રકારો, "કૉલમર" જેવા રસપ્રદ નામ મળ્યા, જે સ્તંભની સમાન છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...