શ્રેણી ઓટ્સ

ઓટ્સનો ઉકાળો: ઉપયોગી શું છે, શું વર્તે છે, કેવી રીતે બનાવવું અને લેવાવું
ઓટ્સ

ઓટ્સનો ઉકાળો: ઉપયોગી શું છે, શું વર્તે છે, કેવી રીતે બનાવવું અને લેવાવું

પ્રાચીન ગ્રીક દાર્શનિક અને ઉપચારકોએ ઓટમલના સૂપના દૈનિક સ્વાગત માટે બોલાવ્યું હતું. તબીબી વિજ્ઞાનના સ્થાપક, હિપ્પોક્રેટ્સે, દેખીતી રીતે અસ્પષ્ટ પ્લાન્ટમાં અસાધારણ શક્તિ ધરાવે છે, અનેક બિમારીઓનો ઉપચાર કરે છે, તમામ અંગોના કાર્યમાં સુધારો કરે છે, રોગો સામે પ્રતિકાર કરે છે અને બળતરાને રાહત આપે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
ઓટ્સ

લીલા ખાતર તરીકે ઓટ્સ કેવી રીતે વાવણી

સક્ષમ ખેતી એક સંપૂર્ણ વિજ્ઞાન છે. જમીનનો મોટા ભાગનો પ્લોટ ખરીદવો અને તેના પર કેટલીક પાક રોપવું એનો અર્થ એ નથી કે સારો પાક મેળવવો અને ઘણું પૈસા કમાવું. કૃષિ-ઔદ્યોગિક સંકુલમાં, દરેક વિગતવાર અને વિગતવાર મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે છોડ અને પાકને ખાસ અભિગમ અને સંભાળની આવશ્યકતા છે, અને જમીન, જે તેમને વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે પોષક તત્વો પૂરા પાડે છે, તેને ફળદ્રુપ કરવાની જરૂર છે અને જીવંત સંસ્કૃતિઓ કરતા ઓછી નથી.
વધુ વાંચો
ઓટ્સ

ઓટ્સનો ઉકાળો: ઉપયોગી શું છે, શું વર્તે છે, કેવી રીતે બનાવવું અને લેવાવું

પ્રાચીન ગ્રીક દાર્શનિક અને ઉપચારકોએ ઓટમલના સૂપના દૈનિક સ્વાગત માટે બોલાવ્યું હતું. તબીબી વિજ્ઞાનના સ્થાપક, હિપ્પોક્રેટ્સે, દેખીતી રીતે અસ્પષ્ટ પ્લાન્ટમાં અસાધારણ શક્તિ ધરાવે છે, અનેક બિમારીઓનો ઉપચાર કરે છે, તમામ અંગોના કાર્યમાં સુધારો કરે છે, રોગો સામે પ્રતિકાર કરે છે અને બળતરાને રાહત આપે છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...