શ્રેણી ઘર પર Schefflera

ઘરે શેફલેરા વધતી જતી ટીપ્સ
ઘર પર Schefflera

ઘરે શેફલેરા વધતી જતી ટીપ્સ

અરલિયા પરિવારના આ છોડને તેના વિચિત્ર નામ 18 મી સદીના જર્મન વનસ્પતિશાસ્ત્રી જેકોબ શેફ્લરને આપે છે. તેને છત્ર વૃક્ષ પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ઘરે પણ શેફલર ઊંચાઇમાં 2 મીટર સુધી પહોંચે છે. જંગલમાં આ છોડની ક્ષમતાઓ માટે, 30 ની ઉંચાઇ અથવા 40 મીટર પણ ખૂબ વાસ્તવિક છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
ઘર પર Schefflera

ઘરે શેફલેરા વધતી જતી ટીપ્સ

અરલિયા પરિવારના આ છોડને તેના વિચિત્ર નામ 18 મી સદીના જર્મન વનસ્પતિશાસ્ત્રી જેકોબ શેફ્લરને આપે છે. તેને છત્ર વૃક્ષ પણ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે ઘરે પણ શેફલર ઊંચાઇમાં 2 મીટર સુધી પહોંચે છે. જંગલમાં આ છોડની ક્ષમતાઓ માટે, 30 ની ઉંચાઇ અથવા 40 મીટર પણ ખૂબ વાસ્તવિક છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...