શ્રેણી ખનિજ ખાતરો

ખાતર "પ્લાન્ટાફોલ" નો ઉપયોગ કરવાના સૂચનો, કાર્યક્ષમતા અને લાભો
ખનિજ ખાતરો

ખાતર "પ્લાન્ટાફોલ" નો ઉપયોગ કરવાના સૂચનો, કાર્યક્ષમતા અને લાભો

જ્યારે માળીને કાર્બનિક ખાતરો સાથે શાકભાજીના બગીચાને ફળદ્રુપ કરવાની તક હોતી નથી, પ્લાન્ટફૉલ ("પ્લાન્ટર") ની વિશાળ વર્ણપટ સાથે સાર્વત્રિક ખનીજ ખાતર, બચાવમાં આવે છે, તેની રચના અને બગીચામાં ઉપયોગને ધ્યાનમાં લે છે. પ્લાન્ટાફોલ: વર્ણન અને રાસાયણિક રચના પ્લાન્ટાફોલ સંયુક્ત મીનરલ કૉમ્પ્લેક્સ યુરોપિયન ગુણવત્તા ધોરણો મુજબ ડિઝાઇન કરવામાં આવતી તમામ પ્રકારની શાકભાજી, તકનીકી, સુશોભન અને ફળ અને બેરીના છોડ માટે યોગ્ય છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
ખનિજ ખાતરો

એમ્મોફોસ: એપ્લિકેશનની લાક્ષણિકતાઓ અને સુવિધાઓ

ખોરાકની પસંદગી કરતી વખતે, ખેડૂતો અને માળીઓ ભાવ / ગુણવત્તા ગુણોત્તરથી આગળ વધે છે. તેથી, જ્યારે સાર્વત્રિક અને અસરકારક રચના પસંદ કરવાનો પ્રયાસ કરો. એમ્મોફોસ-પ્રકાર ખનિજ ખાતરો સારી માંગમાં છે, અને આજે આપણે આ મિશ્રણ કેવી રીતે ઉપયોગી છે તે જોઈશું. ખનિજ ખાતરોની રચના એમોફોસની રચનામાં બે મુખ્ય ઘટકો છે: મોનોમોનિયમ અને ડાયમોનિયમ ફોસ્ફેટ.
વધુ વાંચો
ખનિજ ખાતરો

ખાતર "પ્લાન્ટાફોલ" નો ઉપયોગ કરવાના સૂચનો, કાર્યક્ષમતા અને લાભો

જ્યારે માળીને કાર્બનિક ખાતરો સાથે શાકભાજીના બગીચાને ફળદ્રુપ કરવાની તક હોતી નથી, પ્લાન્ટફૉલ ("પ્લાન્ટર") ની વિશાળ વર્ણપટ સાથે સાર્વત્રિક ખનીજ ખાતર, બચાવમાં આવે છે, તેની રચના અને બગીચામાં ઉપયોગને ધ્યાનમાં લે છે. પ્લાન્ટાફોલ: વર્ણન અને રાસાયણિક રચના પ્લાન્ટાફોલ સંયુક્ત મીનરલ કૉમ્પ્લેક્સ યુરોપિયન ગુણવત્તા ધોરણો મુજબ ડિઝાઇન કરવામાં આવતી તમામ પ્રકારની શાકભાજી, તકનીકી, સુશોભન અને ફળ અને બેરીના છોડ માટે યોગ્ય છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...