શ્રેણી જરદાળુ પાક

જરદાળુ કાપણી કાળજીની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને અનિવાર્ય તબક્કે છે.
જરદાળુ પાક

જરદાળુ કાપણી કાળજીની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને અનિવાર્ય તબક્કે છે.

બગીચામાં ફળનાં ઝાડની સફળ વૃદ્ધિ અને ફળદ્રુપતા માટે, તેમને કાળજી લેવા અને સંભાળ રાખીને ઉગાડવામાં આવશ્યક છે. આવી કાળજીના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તબક્કાઓમાંનું એક છે બગીચાના વૃક્ષો કાપવા. આ નિયમ જરદાળુ વૃક્ષને બાયપાસ કરતું નથી, જે ખૂબ જ ઓછા આવશ્યક હોય છે અને તેની જાડા શાખા હોય છે, પરંતુ તે જ સમયે ખૂબ જ લવચીક શાખાઓ છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
જરદાળુ પાક

જરદાળુ કાપણી કાળજીની ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ અને અનિવાર્ય તબક્કે છે.

બગીચામાં ફળનાં ઝાડની સફળ વૃદ્ધિ અને ફળદ્રુપતા માટે, તેમને કાળજી લેવા અને સંભાળ રાખીને ઉગાડવામાં આવશ્યક છે. આવી કાળજીના સૌથી મહત્વપૂર્ણ તબક્કાઓમાંનું એક છે બગીચાના વૃક્ષો કાપવા. આ નિયમ જરદાળુ વૃક્ષને બાયપાસ કરતું નથી, જે ખૂબ જ ઓછા આવશ્યક હોય છે અને તેની જાડા શાખા હોય છે, પરંતુ તે જ સમયે ખૂબ જ લવચીક શાખાઓ છે.
વધુ વાંચો
જરદાળુ પાક

Red-cheeked જરદાળુ: વિવિધ અને ખેતી agrotechnology ની લાક્ષણિકતાઓ

મોટી વિવિધતા વચ્ચે લાલ-ગાલવાળા જરદાળુની વિવિધતા મોટા અને સુગંધિત ફળો દ્વારા ઓળખાય છે, જેમાં વિશિષ્ટ લાલ બાજુઓ અને એક અસ્પષ્ટ મીઠી, આનંદદાયક સુગંધ હોય છે. આવા જરદાળુ સરળતાથી કોઈ પણ ટેબલની સુશોભન નહીં બને, પરંતુ તે ચોક્કસપણે માલિકનો ગૌરવ રહેશે. હકીકત એ છે કે આ ફળનું વૃક્ષ લાલ જરદાળુના રોપાઓ યોગ્ય રીતે ઉગાડવા માટે પૂરતી નિષ્ઠાવાન હોવા છતાં, તમારે કાળજી, ભલામણો અને કાળજીના નિયમો વિશે જાણવાની જરૂર છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...