શ્રેણી લેમેંગ્રેસ ચાઇનીઝ

ચાઇનીઝ સ્કિઝેન્ડ્રાના ઔષધીય ગુણધર્મો, લાલ બેરીના ફાયદા અને નુકસાન
લેમેંગ્રેસ ચાઇનીઝ

ચાઇનીઝ સ્કિઝેન્ડ્રાના ઔષધીય ગુણધર્મો, લાલ બેરીના ફાયદા અને નુકસાન

ચાઇનીઝ સ્કિઝેન્ડ્રા એક શાઇની પાંદડાવાળા પાનખર અને ક્લાઇમ્બિંગ પ્લાન્ટ છે, જે શિઝેન્દ્ર પરિવારમાંથી તેના સ્વરૂપમાં એક વેલો જેવું લાગે છે. છોડના લોક નામોમાંથી, નીચેનાને અલગ પાડી શકાય છે: ચાઇનીઝ શીઝન્દ્રા, મંચુરિયન મેગ્નોલિયા વેલો અથવા "પાંચ સ્વાદ સાથે બેરી". શિઝેન્ડ્રા ચિનીના ઔષધિય ગુણધર્મો શું છે અને તેના ઉપયોગ માટે કોઈ વિરોધાભાસ છે કે કેમ, અમે તમને વધુ વિગતવાર જણાવીશું.

વધુ વાંચો
Загрузка...
લેમેંગ્રેસ ચાઇનીઝ

ચાઇનીઝ સ્કિઝેન્ડ્રાના ઔષધીય ગુણધર્મો, લાલ બેરીના ફાયદા અને નુકસાન

ચાઇનીઝ સ્કિઝેન્ડ્રા એક શાઇની પાંદડાવાળા પાનખર અને ક્લાઇમ્બિંગ પ્લાન્ટ છે, જે શિઝેન્દ્ર પરિવારમાંથી તેના સ્વરૂપમાં એક વેલો જેવું લાગે છે. છોડના લોક નામોમાંથી, નીચેનાને અલગ પાડી શકાય છે: ચાઇનીઝ શીઝન્દ્રા, મંચુરિયન મેગ્નોલિયા વેલો અથવા "પાંચ સ્વાદ સાથે બેરી". શિઝેન્ડ્રા ચિનીના ઔષધિય ગુણધર્મો શું છે અને તેના ઉપયોગ માટે કોઈ વિરોધાભાસ છે કે કેમ, અમે તમને વધુ વિગતવાર જણાવીશું.
વધુ વાંચો
Загрузка...