શ્રેણી બીજ

સ્તરીકરણ અને તેના પ્રકારો માટે શું છે?
બીજ

સ્તરીકરણ અને તેના પ્રકારો માટે શું છે?

શબ્દ "સ્તરીકરણ" ક્યારેક ફક્ત તેની ધ્વનિને ડર આપે છે, એટલું જ તે વૈજ્ઞાનિક રીતે લાગે છે. જો કે, દરેક અનુભવી અને ગંભીર ઉનાળાના રહેવાસીઓ, માળી અથવા ફ્લોરિસ્ટ, વહેલા અથવા પછીથી આ પ્રક્રિયાનો સામનો કરે છે. ચાલો જોઈએ બીજનું સ્તરીકરણ શું છે અને તેને કેવી રીતે યોગ્ય રીતે સંચાલિત કરવું. શું તમે જાણો છો?

વધુ વાંચો
Загрузка...
બીજ

સ્કેરિફિકેશનની પ્રક્રિયા: તે શું છે, બીજને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે સ્કેર કરવી

કલાપ્રેમી બાગકામમાં, ઘણી વાર છોડ ઉગાડવા માટે બીજનો ઉપયોગ થાય છે. તેમના અંકુરણ અને યોગ્ય વિકાસમાં વધારો કરવા માટે, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં સ્કેરિફિકેશનનો ઉપયોગ થાય છે, તેથી દરેક માળીને તે શું છે અને આ પ્રક્રિયા કેવી રીતે યોગ્ય રીતે કરવી તે જાણવું જોઈએ. સ્કેરિફિકેશન શું છે? બીજનું સ્કેરિફિકેશન એ ઉપલા હાર્ડ શેલને થોડું સપાટી પરનું નુકસાન છે.
વધુ વાંચો
બીજ

સ્તરીકરણ અને તેના પ્રકારો માટે શું છે?

શબ્દ "સ્તરીકરણ" ક્યારેક ફક્ત તેની ધ્વનિને ડર આપે છે, એટલું જ તે વૈજ્ઞાનિક રીતે લાગે છે. જો કે, દરેક અનુભવી અને ગંભીર ઉનાળાના રહેવાસીઓ, માળી અથવા ફ્લોરિસ્ટ, વહેલા અથવા પછીથી આ પ્રક્રિયાનો સામનો કરે છે. ચાલો જોઈએ બીજનું સ્તરીકરણ શું છે અને તેને કેવી રીતે યોગ્ય રીતે સંચાલિત કરવું. શું તમે જાણો છો?
વધુ વાંચો
Загрузка...