શ્રેણી ઇર્ગી ફૂલો

"છાલ થી બેરી", અથવા ઇર્ગા પાસે કઈ ફાયદાકારક ગુણધર્મો છે?
ઇર્ગી ફૂલો

"છાલ થી બેરી", અથવા ઇર્ગા પાસે કઈ ફાયદાકારક ગુણધર્મો છે?

સંભવતઃ, ઇર્ગા એક મોંગોલિયન નામ છે જેનો અર્થ છે "હાર્ડ લાકડાવાળા વૃક્ષ". કુદરતી વાતાવરણમાં, ઇર્ગા સમશીતોષ્ણ ક્ષેત્રના લગભગ તમામ ખંડો પર વહેંચાય છે. કોરીન્કા (ઈરગીનું બીજું નામ) એક ઔષધીય વનસ્પતિ છે, અને તેમાં બધું જ ઉપયોગી છે: છાલથી બેરી સુધી. તેના ઉપયોગીતાને લીધે ઇઆરગીએ શું ઉપયોગી છે, ઇર્ગામાં ઘણી ઉપયોગી ગુણધર્મો છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
ઇર્ગી ફૂલો

"છાલ થી બેરી", અથવા ઇર્ગા પાસે કઈ ફાયદાકારક ગુણધર્મો છે?

સંભવતઃ, ઇર્ગા એક મોંગોલિયન નામ છે જેનો અર્થ છે "હાર્ડ લાકડાવાળા વૃક્ષ". કુદરતી વાતાવરણમાં, ઇર્ગા સમશીતોષ્ણ ક્ષેત્રના લગભગ તમામ ખંડો પર વહેંચાય છે. કોરીન્કા (ઈરગીનું બીજું નામ) એક ઔષધીય વનસ્પતિ છે, અને તેમાં બધું જ ઉપયોગી છે: છાલથી બેરી સુધી. તેના ઉપયોગીતાને લીધે ઇઆરગીએ શું ઉપયોગી છે, ઇર્ગામાં ઘણી ઉપયોગી ગુણધર્મો છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...