શ્રેણી ઊંઘ-ઘાસ

અમે મુખ્ય પ્રકારનાં લેમ્બોગો (ઊંઘ-ઘાસ) થી પરિચિત છીએ
ઊંઘ-ઘાસ

અમે મુખ્ય પ્રકારનાં લેમ્બોગો (ઊંઘ-ઘાસ) થી પરિચિત છીએ

આપણા સ્વભાવમાં ક્રોસ-ચેમ્બર તરીકે એક રસપ્રદ અને આકર્ષક પ્લાન્ટ છે. જ્યારે બરફ હજી સુધી ઉતરેલું નથી, ત્યારે તમે રસ્તાઓ પર સામાન્ય ટ્યૂલિપ્સ જેવા અસામાન્ય વાયોલેટ-લીલાક ફૂલો જોઈ શકો છો. આ ચમત્કારની દાંડીઓ અને પાંદડાઓ ફઝ સાથે આવરી લેવામાં આવે છે, અને પીળા મધ્ય ભાગ આંખને આકર્ષે છે.

વધુ વાંચો
Загрузка...
ઊંઘ-ઘાસ

અમે મુખ્ય પ્રકારનાં લેમ્બોગો (ઊંઘ-ઘાસ) થી પરિચિત છીએ

આપણા સ્વભાવમાં ક્રોસ-ચેમ્બર તરીકે એક રસપ્રદ અને આકર્ષક પ્લાન્ટ છે. જ્યારે બરફ હજી સુધી ઉતરેલું નથી, ત્યારે તમે રસ્તાઓ પર સામાન્ય ટ્યૂલિપ્સ જેવા અસામાન્ય વાયોલેટ-લીલાક ફૂલો જોઈ શકો છો. આ ચમત્કારની દાંડીઓ અને પાંદડાઓ ફઝ સાથે આવરી લેવામાં આવે છે, અને પીળા મધ્ય ભાગ આંખને આકર્ષે છે.
વધુ વાંચો
Загрузка...